سفارش تبلیغ
صبا
 
حکیم ده خصلت دارد : پارسایی، عدل، فهم، گذشت، نیکی، بیداری، خودنگهداری، تذکر، هشیاری، نیک خویی و میانه روی . [لقمان حکیم]
 
امروز: چهارشنبه 97 آذر 28


600 - اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.

601 - راه انداز Port بی اعتبار می باشد.

602 - Port هم اکنون باز است،  کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمایید.

603 - بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است.

604 - اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

605 - نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .

606 - Port متصل نمی شود .

607 - ثبت وقایع بی اعتبار می باشد .

608 - مودم پیدا نمی شود.

609 - نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

610 - بافر غیر معتبر است. 

611 - راهیاب در دسترس نیست .

612 - راهیاب اختصاص داده نشده .

613 - فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است . 

614 - سرریزی بافر .

615 - Port پیدا نشده است .

616 - یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

617 -Port هم اکنون قطع می باشد .

618 - Port باز نمی شود.

619 - Port قطع می باشد .

620 - هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

621 - نمی توان فایل دفتر تلفن را باز کرد .

622 - نمی توان فایل دفتر تلفن را بارگذاری کرد .

623 - نمی توان ورودی دفتر تلفن را پیدا کرد .

624 - نمی توان روی فایل دفتر تلفن نوشت .

625 - اطلاعات غیر معتبر در دفتر تلفن مشاهده می شود .

626 - رشته را نمی توان بارگذاری کرد .

627 - کلید را نمی توان پیدا کرد .

628 - Port قطع شده .

629 - ارتباط شما از کامپیوتری که شماره گیری کرده اید قطع شد.

630 - کامپیوتر هیچ پاسخی را از مودم دریافت نمی کند.

631 - Port توسط کاربر قطع شد .

632 - اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

633 - مودم برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است .

634 - نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .

635 - خطای ناشناخته  .

636 - دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .

637 - رشته  نمی تواند تغییر یابد . 

638 - زمان درخواست به پایان رسیده است .

639 - شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .

640 -خطای NetBIOS  .

641 -سرور نمی تواند منابع NetBIOS را اختصاص دهد .
642 - یکی از اسامی NetBIOS هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت شده  .

643 -Network adaptor درسرور با شکست مواجه شد .

644 - شما popus شبکه را دریافت نخواهید کرد .

645 - Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است. (توضیح بیشتر )

646 - حساب در این موقع روز اجازه ورود ندارد .

647 - حساب قطع می باشد .

648 - اعتبار کلمه عبور تمام شده است .

649 - حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد .

650 - سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .

651 - مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است .

652 - پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

653 -  ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .

654 - یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .

655 - ماکرو در قسمت فایل INF مشاهده نمی شود .

656 . ماکرو  در فایل INF  شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .

657 - فایل INF دستگاه نمی تواند باز شود .

658 - اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .

659 - فایل INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

660 - فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

661 - فایل INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

662 - تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .

663 - فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .

664 - نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .

665 - Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.

666 - مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .

667 - فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .

668 - اتصال از بین رفته است .

669 - پارامتر به کار برده شده در فایل INI رسانه بی اعتبار می باشد .

670 - نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI رسانه بخواند .

671 - نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند .

672 - نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI رسانه بخواند .

673 - نمی تواند کاربر را از روی فایل INI رسانه بخواند .

674 - نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI رسانه بخواند .

675 - نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI رسانه بخواند .

676 - خط اشغال می باشد .

677 - شخص به جای مودم پاسخ می دهد .

678 - پاسخی وجود ندارد . 

679 - نمی تواند عامل را پیدا نماید .

??? -خط تلفن وصل نیست
681 - یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .

682 - Writing section name با مشکل روبرو شده است .

683 - Writing device type با مشکل روبرو شده است .

writing device name -684 با مشکل روبرو می باشد .

685 - Writing maxconnectbps با مشکل روبرو شده است .

686 - Writing maxcarrierBPSبا مشکل روبرو شده است .

687 - Writing usage با مشکل روبرو شده است .

688 - Writing default off با مشکل روبرو شده است .

689 - Reading default off با مشکل روبرو شده است .

690 - فایل INI خالی ست .

691 - دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد .

692 - سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .

693 - Binary macro با مشکل روبرو شده است -

694 - خطای DCB یافت نشد .

695 - ماشین های گفتگو آماده نیستند .

696 - راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو شده است .

697 - Partial response looping با مشکل روبرو شده است .

698 - پاسخ نام کلیدی در فایل INF  دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .

699 - پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .


700 - فرمان متصل به فایل INF  دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .

701 - دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .

702 - پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .

703 - در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .

704 - شماره اشتباه callback .

705 - مشکل invalid auth state .

706 - Invalid auth state با مشکل روبرو شده است .

707 - علامت خطایاب . x. 25

708 - اعتبار حساب تمام شده است .

709 - تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .

710 - در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.

711 - Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
712 - درگاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .

713 - مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .

714 - کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .

715 - به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

716 - پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

717 - آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

718 - مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .

719 - PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

720 - پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .

721 - همتای PPP پاسخ نمی دهد .

722 - بسته PPP بی اعتبار می باشد .

723 - شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .

724 - پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .

725 - IPX نمی تواند روی درگاه dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .

726 - پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .

727 - نمی توان به فایل TCPCFG  DLL دست یافت .

728 - نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .

729 - SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .

730 - ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .


 نوشته شده توسط یک گمنام در شنبه 87/2/21 و ساعت 1:14 عصر | نظرات دیگران()
درباره خودم

خاطرات
یک گمنام
شهیدان از همان آغاز ،ساکنان بهشت عدن الهی بوده اند.

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 11
بازدید دیروز: 11
مجموع بازدیدها: 128735
جستجو در صفحه

لوگوی دوستان
خبر نامه
 
وضیعت من در یاهو